شاخص قیمت مصرف کننده – مرداد ماه ١۴٠٢

تورم ماهانه و نقطه به نقطه

انتشار:

دقیقه

3

زمان مطالعه:

مبتدی

سطح:

16

بازدید:

شاخص قیمت

در مرداد ماه ١۴٠٢ ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ١٩٧,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٨ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۶.٧ درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه مرداد 1402

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مرداد ماه ١۴٠٢ ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٨ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٨ درصد بیشتر از مردادماه ١۴٠١ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده ­اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ١۴٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٠.۴ واحد درصد افزایش یافته است.

تورم نقطه ای کل مرداد 1402

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مرداد ماه ١۴٠٢ ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,۴ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢.۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.۴ درصد بوده است.

تورم ماهانه و نقطه به نقطه

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در مرداد ماه ١۴٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۶,٧ درصدرسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٨ واحد درصد کاهش یافته است.

تورم سالانه استان ها مرداد 1402

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در مرداد ماه ١۴٠٢

نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ١۴٠٢ ، برابر ۴۶,٧ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۶.۴ درصد برای دهک­ نهم تا ۴٨.٢ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ١.٨ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣.١ واحد درصد) ١.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه به تفکیک کالاها مرداد 1402
تورم نقطه به نقطه کالاها مرداد 1402
برای دوستانتان ارسال کنید:

دیدگاهتان را بنویسید