شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن- فصل بهار ١۴٠٢

تورم سالانه بخش معدن بهار 1402

انتشار:

دقیقه

3

زمان مطالعه:

نیمه حرفه‌ای

سطح:

15

بازدید:

در فصل بهار١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴٠,٧ درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٣.٧ درصد)، ٧.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل

در فصل بهار ١۴٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ١۶۵٨,٣ می­باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣.٠ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴٠.٧ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢۵.٠ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه بخش معدن بهار 1402

کاهش تورم فصلی

در فصل بهار ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣,٠ درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢۵.٨ درصد)، ١٢.٨ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل بهار١۴٠٢ نسبت به فصل قبل از آن، ١٣.٠ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٢٠.۶ درصد مربوط به گروه “سایر معادن” و کم­ترین تورم فصلی با ١١.٩درصد مربوط به گروه “کانه‌­های فلزی” می‌­باشد.

تورم فصلی بخش معدن بهار 1402

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴٠,٧ درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٣.٧ درصد)، ٧.٠ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل بهار ١۴٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۴٠.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۵٨.٠ درصد مربوط به گروه “سایر معادن” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٢۶.١ درصد مربوط به گروه “زغال سنگ” می­‌باشد.

تورم سالانه بخش معدن بهار 1402

افزایش تورم سالانه

در فصل بهار١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢۵,٠ درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢١.٠ درصد)، ۴.٠ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١۴٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٢۵.٠درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه مربوط به گروه “سایر معادن” با ۵٩.٣  درصد و کم­ترین تورم سالانه مربوط به گروه “کانه های فلزی” با ٢١.۶  درصد می­‌باشد.

برای دوستانتان ارسال کنید:

دیدگاهتان را بنویسید